Projecten

Een terugblik op het verleden geeft een inzicht van de projecten waaraan Ruijsch een bijdrage heeft kunnen geven.

Activiteiten ter vergroting van kennis over de geschiedenis, belangrijk voor het onderwijs: uitgave van a. boeken over prominente personen die met name onderzoek over eerste lijns verloskunde hebben gepubliceerd:

  • Boek over Dr van Alten (beroemd door zijn zgn Wormerveer onderzoek), een uitgave over de befaamde hoogleraar: prof. dr G.J. Kloosterman, Zijn opvolger prof dr P.E. Treffers.
  • Boek over de geschiedenis van HIV en Aids in de verloskunde/ bij vrouwen, waarin het AMC een voortrekkersrol gespeeld heeft. Vrouwen kregen lang geen aandacht van het bv. aidsfonds. Het werd aanvankelijk getypeerd als typische homomannen ziekte. Mede door deze aandacht in de vorm van publicaties hebben vrouwen met HIV en AIDS meer aandacht en betere zorg gekregen

Er is door de jaren heen veel aandacht geweest voor de b. museale collectie van de Vrouwenkliniek, oud instrumentarium en dat toegankelijk maken voor studenten en gedeelten hiervan voor publiek. De bestaande vitrines professioneler opstellen: voor studenten en een gedeelte voor bezoekers, dit zou de voortuitgang in de verloskunde zichtbaar kunnen maken. De conservator van het Vrolijk Museum kan hierin een belangrijke rol spelen.  Hij maakt een budget en huurt studenten in om de collectie te digitaliseren, inzichtelijk te beschrijven en toegankelijk te maken voor geïnteresseerden.  

Film over de geschiedenis van de verloskundige afdelingen van het AMC en VUmc. Deze afdelingen waar veel verloskundigen werken zijn een belangrijke samenwerkingspartner voor de vroegere en toekomstige verloskundige eerste lijns zorg. Dit wordt op een professionele wijze gedaan. Daar we altijd moeten leren van de geschiedenis besloot Ruysch hieraan een bijdrage te leveren.

c. ondersteuning van armlastige zwangeren: gezien de grote stedenproblematiek zag men met behoorlijke regelmaat patiënten die echt niets te besteden hadden of die illegaal waren en in beroerde omstandigheden: bv HIV positieve zwangeren. Er bestond een klein fonds waarin medewerkers geld doneerden, om deze patiënten te ondersteunen. De indicatie werd gesteld door de maatschappelijk werker en een van de verloskundigen ging op huisbezoek en inventariseerde wat de ergste nood was. Zij schafte dingen aan op kosten van het fonds dat een deel van de St Ruijsch was. Dit is actueel en nog steeds noodzakelijk! Wij ondersteunen in reiskosten, direct noodzakelijke levensbehoeften etc.

d. ondersteuning onderwijs voor verloskundigen:

Bij het instellen door de KNOV (beroepsgroep van verloskundigen) en de UvA van de Master of Science verloskunde, ter verkrijging van een academische graad door verloskundigen, werd de Huidekoper (ooit eerste verloskundige als universitair docent bij de UvA) onderzoek penning in het leven geroepen voor de beste afstudeerscriptie. Deze werd uitgereikt op een wetenschappelijk congres, waar onder andere de masters hun onderzoek presenteerden maar waar ook een state of the art in de verloskunde werd gepresenteerd. Ruijsch initieerde en bekostigde dit.

e. ondersteuning onderzoek:

Subsidie aan een belangrijk onderzoek INDEX (naar overtijd zijn van zwangere vrouwen) o.l.v. een verloskundige en uitgevoerd door verloskundigen. Daar het een 1ste lijns praktijkonderzoek betrof, duurde het langer en was de oorspronkelijke subsidie niet toereikend. Met de subsidie van Ruijsch kon een belangrijk onderzoek voltooid worden.

Het werkplan voor de komende twee jaar 2020-2021 zal voornamelijk worden vastgesteld in samenspraak met de hoogleraar Verloskundige Wetenschap in Amsterdam. Het programma zal met haar, AVAG (opleiding voor verloskundigen) en patiënten organisaties worden vastgesteld. Omdat ten eerste de aanstelling van de hoogleraar zeer recent is en zij de eerste verloskundige in Nederland is die ooit is aangesteld, en ten tweede er een heroriëntatie van de positie van AVAG binnen inHolland plaats vindt, ten derde de COVID-19 pandemie onzekerheid voor allerlei activiteiten heeft gecreëerd, vinden wij het als bestuur op dit moment geen goed beleid om in dit document een gedetailleerd werkplan weer te geven.  Wij verwachten dit in de loop van het jaar vast te stellen.

  1. Overleg hoogleraar en haar onderzoeksgroep en patiënten organisaties stimuleren middels symposia
  2. Een prijsvraag uitschrijven voor een door de stichting te ondersteunen verloskundig onderzoek en zo een groot aantal ideeën voor toekomstig onderzoek op te halen